Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej według podanego wzoru na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 roku (sygn. II SA 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowane jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej. 
 
Niezależnie od możliwości uzyskania informacji publicznej w trybie wnioskowym zachęcamy do odwiedzenia strony Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
 
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - format PDF
 
 
 
Nasz Adres:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
ul. Platanowa 1
87-600 Lipno
Centrala: tel. 47 75 382 00
e-mail: bip-lipno@bg.policja.gov.pl
 

Metryczka

Data publikacji : 10.10.2008
Data modyfikacji : 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Małkińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski
do góry