Ogłoszenie nr 01/2014. KPP w Lipnie. - Praca dla policjantów - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca dla policjantów

Ogłoszenie nr 01/2014. KPP w Lipnie.

Ogłoszenie nr 01/2014 Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

 

OGŁOSZENIE Nr 1

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LIPNIE

z dnia 13 października 2014 r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

§ 1

W celu dokonania doboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego  ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą się ubiegać funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1) w zakresie wymagań niezbędnych:

a) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);

2) w zakresie wymagań pożądanych:

a) co najmniej 10-letni staż służby w Policji,

b) co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres służby kryminalnej;

3) w zakresie wymagań dodatkowych:

a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

§ 2

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) CV i list motywacyjny;

2) kopie ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);

3) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;

4) koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązującego od dnia 1 sierpnia 2014 r.);

5) oświadczenie kandydata – pisemną kandydata na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ogólnego trybu […]);

6) oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozastawianiu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ogólnego trybu […]);

7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);

8) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).

 

§ 3

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postepowaniem kwalifikacyjnym:        

1) Nadzór nad całokształtem pracy Wydziału Kryminalnego, a w szczególności:

a) pracą dochodzeniowo-śledczą,

b) czynnościami na miejscach zdarzeń i efektywnością oględzin przez techników kryminalistyki,

c) organizacją i koordynacją czynności związanych z poszukiwaniem osób, rzeczy oraz identyfikacji n/n osób i zwłok,

d) poziomem i efektywnością współpracy z osobowymi źródłami informacji,

e) poziomem i efektywnością prowadzonych form pracy operacyjnej;

2)  Dokonywanie analiz zagrożenia przestępczością i jej struktury;

3)    Nadzór nad przechowywaniem i przekazywaniem zabezpieczonych dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;

4)    Nadzór merytoryczny w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjno-rozpoznawczej nad policjantami z podległych Posterunków Policji;

5) Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy realizującymi zadania z zakresu zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, a także z organami administracji publicznej, inspekcjami, urzędami skarbowymi, celnymi oraz organizacjami społecznymi  w zakresie wykonywanych zadań;

6)    Kształtowanie właściwego poziomu dyscypliny służbowej, stosunków międzyludzkich, dokonywanie ocen pracy poszczególnych policjantów.

 

§ 4

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, ul. Platanowa 1, 87-600 Lipno w terminie do dnia 27 października 2014 r., z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lipnie” – „w sekretariacie nie otwierać”.

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Zespole ds. Kadr i Szkolenia KPP w Lipnie tel. służbowy 753 8213, tel. miejski 54 231 86 13.

 

§ 5

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 26 listopada 2014 r.

 

Komendant Powiatowy Policji

w  Lipnie

woj. kujawsko-pomorskie

insp. Dariusz Garbarczyk

(podpis na oryginale)

 

                                                                        

Metryczka

Data publikacji 13.10.2014
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Krazińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski
do góry