Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 
2. Organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego, właściwym w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 1, są:
 
1.        Wojewoda Kujawsko – Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:
a.        wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b.        wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
2.        komendant powiatowy (miejski) Policji,
3.        komendant komisariatu Policji.
 
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Lipnie realizuje zadania określone w ustawach.
 
3. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.
 
4. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
a) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
b) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.
 
5. Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.
 
6. Kierownika posterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy.
 

Metryczka

Data publikacji : 03.10.2008
Data modyfikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Małgorzata Małkińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Monika Grzelak
do góry