RODO - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie jest Komendant Powiatowy Policji w Lipnie

- adres: ul. Platanowa 1, 87-600 Lipno;

2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie jest:

- Pani Ewa Janke,

- adres: ul. Platanowa 1, 87-600 Lipno

- kontakt e-mail: iod.kpp-lipno@bg.policja.gov.pl;

3. dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

4. w rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie;

6. osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Metryczka

Data publikacji : 31.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski Zespół do spraw Informatyki
do góry