Wolne stanowiska w SC - Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Wolne stanowiska w SC

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Ogłoszenie o naborze nr 17585 z dnia 6 listopada 2017r.

Komendant Powiatowy Policji w Lipnie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

 

starszy referent

do spraw: Kadr i Szkolenia

Zespół do spraw Kadr i Szkolenia

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

ul. Platanowa 1

87-600 Lipno

 

WARUNKI PRACY:

 • Praca biurowa, jednozmianowa;
 • Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy;
 • Praca związana z odpowiedzialnością materialną/dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje;
 • Permanentna obsługa petentów zewnętrznych;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim wewnątrz budynku, stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Realizowanie zadań z zakresu doskonalenia resortowego policjantów i szkoleń pracowników Policji;
 • Prowadzenie ewidencji przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • Realizacja zadań kadrowo-mobilizacyjnych;
 • Przyjmowanie, sprawdzanie i przesyłanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w celu zapewnienia bieżącej i prawidłowej rekrutacji;
 • Dbanie o prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji przez opiekunów służbowych w zakresie adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej;
 • Bieżące ewidencjonowanie postępowań dyscyplinarnych/wyjaśniających;
 • Obsługa kadrowa funkcjonariuszy/pracowników Policji. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych dotyczących funkcjonariuszy/pracowników Policji.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Staż pracy: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej;
 • Obsługa urządzeń biurowych;
 • Znajomość i umiejętność interpretacji przepisów: m.in. ustawy o Policji, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego  obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2017r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Platanowa 1

87-600 Lipno

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

                Praca w godzinach 7:30 - 15:30.

                Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi 2190,33 zł + dodatek za wysługę lat.

                Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 231-86-13.

 


 

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

Ogłoszenie o naborze nr 17871 z dnia 10 listopada 2017r.

Komendant Powiatowy Policji w Lipnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

inspektor

do spraw: Administracyjno - Gospodarczych

Zespół do spraw Administracyjno - Gospodarczych

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

87-600 Lipno

ul. Platanowa 1

 

WARUNKI PRACY:

 • Praca biurowa, jednozmianowa;
 • Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy;
 • Praca związana z odpowiedzialnością materialną/dyscyplinarną za powierzone mienie i podejmowane decyzje;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim wewnątrz budynku, stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Opisywanie i sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym w poprawności rozliczeń budżetowych;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w celu nadzoru i ewidencjonowania w tym zakresie;
 • Rozliczanie comiesięczne pojazdów ze zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów w celu ewidencji poniesionych kosztów;
 • Zlecanie wykonywania bieżących usług komunalnych w celu właściwej gospodarki w tym zakresie;
 • Wyszukiwanie intratnych ekonomicznie usługodawców oraz dostawców w celu realizacji inwestycji i remontów;
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za sprzęt: techniki biurowej, żywnościowy, kulturalno-oświatowy, kwaterunkowy, warsztatowy i techniki policyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej;
 • Obsługa urządzeń biurowych;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej;
 • Organizacja pracy własnej;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego  obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 listopada 2017r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu;
 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

Ul. Platanowa 1

87-600 Lipno

 

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 • Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
 • Oferty odrzucone zostaną zarchiwizowane;
 • Praca w godzinach 7:30 – 15:30;
 • Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi 2379,78 zł + dodatek za wysługę lat;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 231-86-13.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.11.2017
Data modyfikacji 10.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Krazińska
Osoba udostępniająca informację:
Artur Lewandowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Lewandowski

Nawigacja

do góry